PETS HAIRCARE

TRIMSALON & SHOP

Hieronder de algemene voorwaarden, opgesteld door de ABHB.


Bij de ABHB aangesloten trimsalons gelden onderstaande algemenevoorwaarden

Toepasselijkheid der voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen enovereenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheidboven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij andersschriftelijk is overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven

Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingenbetreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de tentijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in deprijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegevenprijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienstverband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maandenna de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht omde overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot standzijn gekomen.Levering van goederen en dienstenDe levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op deafgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indienis overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op deafgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van deafspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van deklant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen vanzijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering vangoederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke redenook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hijaansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

Overmacht

In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang detoestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertiendagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van eenvergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon,die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, omwelke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijkzijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan deeigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welkevorm dan ook, tengevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdendeoorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijkverloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogsteaansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudensdwingend rechterlijke bepalingen.

Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zalnimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.

Reclame

Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de trimsalon binnen 48 uur van deklacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24uur na melding van de klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclamesterzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk bij deeigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of betaiing per PIN bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van hetbehandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dierkomen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert.

De volgende regeling is hierbij van toepassing:

a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betalingverschuldigd;

b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van devoor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van deeigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;

c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor dedienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon)verschuldigd.

In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagenna levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag meteen minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

Geschillen

Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlandsrecht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.